Cloudcone出CN2 GIA线路的vps了

cloudcone一向只有洛杉矶mcom一个机房.不过目前添加了cn2 gia线路的vps了,不过我还未买来测试.

注意:

CN2Exclusive-1

 • 1 核
 • 512 M
 • 20 G
 • IP:1个
 • 500 G
 • $40.00/年 (CN2 – GIA optimized)
 • 直达购买

CN2Exclusive-2

 • 1 核
 • 1 G
 • 30 G
 • IP:1个
 • 700 G
 • $45.00/年 (CN2 – GIA optimized)
 • 直达购买

CN2Exclusive-3

 • 2 核s
 • 1 G
 • 40 G
 • IP:1个
 • 1 TB 流量
 • $49.55/年 (CN2 – GIA optimized)
 • 直达购买

CN2Exclusive-4

 • 1 核
 • 2 G
 • 60 G
 • IP:1个
 • 1 TB 流量
 • $84.99/年 (CN2 – GIA optimized)
 • 直达购买

CN2Exclusive-5

 • 1 核
 • 4 G
 • 100 G
 • IP:1个
 • 5 TB 流量
 • $119.99/年 (CN2 – GIA optimized)
 • 直达购买

网络测试

 • http://la.lg.cloudc.one
 • QQ群:253510359
 • 建议:VPS商家层出不穷,根据需要购买,切莫剁剁剁!
 • 评测:很多VPS虽已评测,但网络环境改变稳定性,速度也会随之改变.评测只能作为一般性参考.不负任何法律,道义责任.
 • 申明:所有vps,域名,服务器优惠信息均来自网络公开内容,由于水平有限不免有谬误.请以官方为准.

发表评论